Pangwakas na Panalangin

Panalangin para sa Intensiyon ng Santo Papa

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Luwalhati…

Pangwakas na Panalangin

Makapangyarihan at walang hanggang Diyos,
namatay at matagumpay na muling nabuhay ang Iyong Bugtong na Anak
para iligtas kami sa aming mga kasalanan.
Sa Iyong kabutihan, muli mong buhayin ang Iyong mga tapat na nananampalataya
upang makiisa sa kanya sa buhay na walang hanggang sa langit,
kung saan nabubuhay siya at naghahari
kasama Mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Amen

 

 

Sumaatin at manatili nawa ang pagpapala ng Makapangyarihang Diyos:
Ama, Anak at Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Amen

NAVIGATION
Previous: