Ika-9 na Istasyon – Si Hesus ay Ipinako sa Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Lu 23: 33-35)

Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Hesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. sinabi ni Hsus, “Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuutan ang mapupunta sa isa’t isa. Ang mga tao’y nakatayo roon at nanonood; nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, “Iniligtas niya ang iba; iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos!”

Panalangin

Panginoon, ang mga kamay mong dati’y humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga maysakit, at nagpapalayas sa mga demonyo, ngayo’y nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang Magandang Balita ng Kaharian sa lahat, ngayo’y di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Hinahamon ka ng iyong mga kaaway na bumaba sa krus. Subalit di mo pinansin ang kanilang panunukso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapako, kundi dahil sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang naghatid sa iyo roon. Pag-ibig ang pumipigil sa iyo roon. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa maing tungkulin nang buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait tulad ng pagkapako sa krus.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: