Ika-8 Istasyon – Nasalubong ni Hesus ang Kababaihan ng Jerusalem

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Lu 23: 27-31)

Sinusundan si Hesus ng maraming tao, kabilang ang mga babain nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Hesus at sinasabi sa kanila, “Mga kakabaihan ng Jerusalem, hiwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo’y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo: darating ang mga araw na sasabihin nila, ‘Mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalantao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso.’ Sa mga araw na iyo’y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, ‘Gumuho kayo sa amin!’ at sa mga burol, ‘Tabunan ninyo kami!’ Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?

Panalangin

Panginoong Hesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo. Buong tapang silang sumunod sa iyo sa daan patungong Kalbaryo. Subalit tinawag mo ang kanilang pansin sa dahilan ng kanilang pagdurusa — ang KASALANAN at ang kaparusahan na dulot sa lahat ng hindi pagsisisi. Sana’y naging tapat din kaming tulad nila sa pagdadalamanhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo. At sana’y kaawaan din ang aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa — lalo na ng mga iskwater, walang hanapbuhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan ng katarungan at pagsasamantala. Ang lahat ng uri ng mga kasalanng ito ang nagdadala ng mga karapat-dapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: