Ika-7 Istasyon – Tinulungan ni Simon si Hesus sa Pagpasan ng Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Mc 15:21)

Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Hesus.

Panalangin

Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas isang paglihis na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Napilitang pasanin ang iyong krus, siya man ay biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kaya’t natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay, kapag nagnanais na tumulong sa kapwa.

Magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene, Panginoon. Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba nang may pakikiisa at pagtitiyaga tulad ng magkakapatid. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang-loob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasang krus na may iba’t ibang hugis at bigat.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: