Ika-6 na Istasyon – Si Hesus ay Nadapa sa Bigat ng Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.

Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa

Habang sumusuray ang hakbang ni Hesus patungo sa Kalbaryo halos madurog si Hesus sa bigat ng Krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Hesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas, si Hesus ay nalugmok sa bigat ng Krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas.

Panalangin

Di malayo ang Kalbaryo mula sa pretoryo, iilang daang metro lamang. Ngunit, natagalan ka, Panginoon, na tahakin ang daang iyon, hirap na hirap at bigung-bigong umaasang may tutulong. Matagal nang naglaho ang iyong lakas. Lubak-lubak ang daan. Malupit ang mga tao. Pabigat nang pabigat ang krus hanggang di mo na ito makayanan, at ikaw’y nalugmok na sa lupa!

Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasob dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin.

Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami!

At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatidang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami’y di na makabigat pa sa kanilang pasanin.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: