Ika-5 Istasyon – Tinanggap ni Hesus ang Kanyang Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Mt 27:31)

At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus.

Panalangin

Minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga kriminal at mga manghihimagsik. Sino ang maniniwala na ipinatong ito sa balikat ng Anak ng Diyos, ang puno ng lahat ng kabanalan at kabutihan?

Sa kabila ng lahat, tinanggap mo ito nang buong kababaang-loob sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan.

Krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin — ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo at ng aming kasamaan.

Hanggang sa mga araw na ito, pasan ng mga walang-malay na kalalakihan, kakababaihan, at kabataan ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, pagmamataas, kahalayan.

Ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, ang biyayang di kailanman magbigay ng mga pasanin sa aming kapwa dahil sa aming mga pagkukulang. Magiting nawa namin pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: