Ika-3 Istasyon – Si Hesus sa Harapan ng Sanedrin

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Mc 14: 60-64. 15: 1)

Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan, at tinanong si Hesus, “Ikaw ba ang Mesiyas, ang Anak ng Kataas-taasan? “Ako nga,” sagot ni Hesus. “At makikita ninyo ang Anak ng Tao, na nakaupo sa kanan ng Makapangayarihan sa lahat. At makikita ninyong siya’y dumarating, nasa alapaap ng langit.” Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan, at sinabi, “Hindi na natin kailangan ang mga saksi! Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Dios! Ano ang pasya ninyo?” Ang hatol nilang lahat at kamatayan.

Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Hesus, at dinala kay Pilato.

Panalangin

Panginoong Hesukristo, ikaw ang hukom ng sangkatauhan, ngunit tinanggap mong litisin ng mga hukom na di makatarungan. Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig, ngunit tiniis mo ang pagpaparatang ng mga sutil na makasalanan.

Patuloy pa rin ang walang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di-makatarungnang paghatol kung saan pinarurusahan ang mga walang sala at pinalalaya ang may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalan-katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili at ang mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila, patuloy kang nabubuhay at nagdurusa.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: