Ika-14 na Istasyon – Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Mt 28: 1-6)

Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo, pumunta sa libingan ni Hesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol nang malakas Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan, at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animo’y patay nang makita ang anghel.

Ngunit sinabi nito sa mga babae, “Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Hesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya’y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya.”

 

Panalangin

Hesus, hindi maaring mabulok ang iyong banal nabangkay sa libingan. Hindi ka maaaring pigilan ang higit pa sa kinakailangan sa loob ng iyong libingan. Ngayon, pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na nagpinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Pinagtitibay rin nila ang katotohanang kami man sa darating na panhon ay babangong muli sa kamatayan.

Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ang ang huwaran ng aming muling pagkabuhay, maging ngayon pa man. Isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayang dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: