Ika-12 Istasyon – Si Hesus ay Namatay sa Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Jn 19: 28-30; Lu 23: 44-46)

Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa ikatlo ng hapon. Sinabi ni Hesus, “Nauuhaw ako!” May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig Nang masipsip ni Hesus ang alak ay kanyang sinabi, “Naganap na!” Sumigaw nang malakas si Hesus, “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.

Panalangin

Kaming lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan, at inako mo ang parusang ito, ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito

Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon, tulad naming lahat, ngunit malaya mo itong inialay upang kami’y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatay ka ng mga kasalanan namin, dahil sa labis mong pagmamahal sa amin, pinakamamahal na Hesus.

Bago ka nalagutan ng hininga, sinabi mong ikaw’y nauuhaw — uhaw sa pagibig. Tanggapin mo ngayon ang aming nagtitikang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nais ka namin mahalin alang-alang sa mga ayaw magmahal sa iyo. Nawa, sa katapusan ng aming pagkikibaka sa buhay, kami ay mamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong winika, “Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa!”

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: