Ika-11 Istasyon – Sina Maria at Juan sa Paanan ng Krus

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa (Jn 19: 25-27)

Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Panalangin

“Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatarak sa iyong puso.” Ito ang hila ng matandang Simeon. Sa Kalbaryo, naranasan ni Maria ang katuparan ng huland ito. At muli niyang binigkas sa kanyang puso: “Maganap nawa sa aking ang iyong salita.”

Walang sinuman sa balat ng lupa ang umibig sa iyo nang higit pa sa iyong Ina, Panginoon. Gayundin naman, wala kang inibig sa balat ng lupa nang higit pa sa kanya. Naroroon siya, saksi at kabahagi ng iyong pagdurusang naghatid ng kaligtasan. Sa paghahabilin mo sa kanya kay Juan, binigyan mo ng katiwasayan ang mga nalalabi pa niyang araw dito sa lupa; sa paghahabilin mo naman kay Juan sa kanya, binigyan mo kami ng katiwasayan habang-buhay, sapagkat ibinigay mosa amin ang lahat, ang iyong ina at amin ding Ina.

Maging mapagmahal nawa kami sa kanya tulad mo.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: