Ika-10 Istasyon – Ang Nagtitikang Magnanakaw

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay,
iniligtas mo ang sandaigdigan

Pagbasa – (Lu 23: 39-43)

Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ma’y pinarusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo’y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito’y walang ginawang masama.” At sinabi niya, “Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa iyo: ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.”

Panalangin

Panginoong Hesus, puspos ng katapatan sa pagsisisi ang nagtitikang makasalanan sa harap ng marami, punung-puno ng panananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinabi sa iyo. Naniniwala siya sa iyong Kaharian, at hindi mo siya binigo.

Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkamali at nagnanais na magbagong-buhay, Panginoon. Ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami rin ay papanaw sa mundong ito nang may pananampalataya at pagtitiwala tulad ng mabuting magnananakaw, at nakikinig sa pngako ng buhay na walang hanggan.

Ama Namin…
Aba, Ginoong Maria…
Papuri…

NAVIGATION
Next:

Previous: